HELSE TIL SJØS OG I FREMMED HAVN

HELSE TIL SJØS OG I FREMMED HAVN

 

   

Informasjon / kilde hentet «TIDSSKRIFT den norske legeforening»

Publisert: 13. desember 2007, Utgave 24, 13. desember 2007

Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 3259-63

Manuskriptet ble mottatt 1.10. 2007 og godkjent 4.11. 2007. Medisinsk redaktør Erlend Hem

Forfatter: Elisabeth S. Koren 

 
  • Det var først fra slutten av 1800-tallet at norske myndigheter og medisinere gradvis begynte å interessere seg for helsesituasjonen blant sjøfolk. Helsearbeidet overfor yrkesgruppen ble fra da av formet av den generelle utviklingen innen medisinen, men også av forhold som var særegne for skipsfarten: næringens mobilitet, økonomiske interesser og ensidige kjønnssammensetning.

 

Les mer om dette, følg lenken:

https://tidsskriftet.no/2007/12/medisinsk-historie/helse-til-sjos-og-i-fremmed-havn